Akupunktur eğitimi; amaç ve beklentiler

90’ların sonlarında Sıhhat Bakanlığı ülkemizde akupunktur eğitiminin “yalnızca” tıp fakültelerinde verilmesine karar verdi.
Ülkemiz tıp fakültelerinde akupunktur eğitimi yapmakta bir çok gaye bir ortada yer almaktadır:
Dünyada ve ülkemizde gitgide yaygınlaşan bu prosedürün uygulayıcılarının sayısını arttırmak,hekimlerimizin yurtdışında önemli ekonomik harcamalarla kurslara katılarak akupunktur öğrenme ihtiyaçlarını ülkemiz sonlarında karşılayarak varolan ekonomik kaybı ortadan kaldırmak, akupunkturun eğitilmiş tabipler tarafından uygulanmasını sağlamak, akupunkturu bilimsel tekniklerle sorgulayan doktorların yetişmesini sağlamak, akupunkturun bilim olması yolunda gerekli olan ögelerden birini daha yerine getirmiş olmak.

Sertifika sahibi her bir akupunkturist şahsî hayat görüşü ve kişisel şartları doğrultusunda bu emellerden birine karşılık verir pozisyonda bulunacaktır.

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Kolu, Akupunktur Tedavisi Uygulama ve Araştırma Ünitesi, sonlandırdığı 480 saatlik akupunktur eğitimine başlarken her ne kadar bu emellerin her birine hizmet vermeyi hedeflese de birincil emelini akupunkturun bilim olma serüvenine katkıda bulunabilecek, akupunktur uygulamalarını bilimsel halla var edebilecek, üslupları ile saygın doktorların yetiştirilmesi olarak belirlemiştir.
Sanırım bu hedef akupunkturun yaşamakta olduğumuz meselelerini gidermek için yanlışsız bir başlangıçtır.

Akupunkturun günümüzdeki pozisyonunu tanımlayabilmek ve ilerde olması gerekenleri öngörebilmek için tabi ki geçmişe yanlışsız bakıp, hissemize düşeni yanlışsız almak gereklidir.

80’li yıllarda kurulan Akupunktur Derneği ve İstanbul Akupunktur Derneği ülkemizde akupunkturun tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalara başlamışlar ve hala sürdürmektedirler. Bu iki derneğin bakanlık nezdinde verdikleri uğraşlar sonucu akupunktur; Sıhhat Bakanlığı’nca 29 Mayıs 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Akupunktur yönetmeliği ile uygulama alanı ve uygulama kuralları belirlenen bilimsel bir tedavi sistemi olarak kabul edilmiştir.

Sıhhat Bakanlığı’nca; derneklerinde iştiraki ile oluşturulan Akupunktur Üst kurulu günümüze kadar çalışmalarını sürdürmüş ve sürdürmektedir.
95 yılında Sıhhat Bakanlığı, ülkemizde akupunktur uygulayıcılarının eğitimlerinin Akupunktur Üst Komitesi’nce kıymetlendirilmesine ve eğitimleri uygun görülenlere Akupunktur Uygulama Sertifikası verilmesine karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda o güne kadar dernekler tarafından yapılan eğitim tertiplerine katılan ve yurt dışında eğitimlere katılmış akupunkturistlerin evrakları değerlendirilmiş ve uygulama sertifikaları verilmiştir.

Bu uygulama akupunkturu, isteyen doktorun yapabileceği bir uygulama olmaktan çıkarmış ve bir akupunkturist (akupunktur uygulayıcısı) tarifi yaratmıştır.

Akupunkturun bilim olabilmesi için birinci şart akupunkturu usulünce uygulayan ve sonuçları bilimsel formüllerle orta koyabilen akupunkturistlerin varlığıdır. Bu akupunkturistlerin çalışmalarını yapabilecekleri üniversite çatısı altında yer alacak Akupunktur Tedavisi Uygulama ve Araştırma Ünitelerinin oluşturulması kadar değerli bir öteki yapı bu çalışmaların sunulabileceği bilimsel platformlar olan ulusal kongrelerdir.

Akupunktur bilimsel bir usuldür. Akupunktur noktasının varlığı somuttur. Bu noktaların uyarılması sonucu ortaya çıkan sonuçlar tekrarlanabilir, ölçülebilir ve sorgulanabilir. İşte bu temel bilgi akupunkturun bilim olmasını sağlayacak kapıdır.

Sıhhat Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Akupunktur Üst Kurulunun, tıp fakülteleri ve öbür hastanelerde akupunktur uygulama ünitelerinin kurulması teklifleri çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Kısmı’na bağlı Akupunktur Araştırma ve Uygulama Ünitesi oluşturulmuştur. Bu ünitede hastalara poliklinik hizmeti verilmekte, akupunktur ile tedavi olabileceği tanımlanmış sorunlar için akupunktur uygulaması yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar ise akupunkturun bilimsel temellerini destekleyici olgular olarak kıymetlendirilmektedir.

Geçmişte büsbütün usta çırak ilgisi ile var olan akupunktur eğitimi, 94 ve 97 yıllarında Akupunktur derneğinin başlattığı programlı eğitimlerden sonra tıp fakülteleri bünyesinde yapılan programlı eğitimlere dönüşmüştür. Bu durum akupunktur eğitimi almak isteyen doktorlarımızın bu bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamanın ötesinde daha kapsamlı ve standart bir bilgi edinmelerini sağlayacaktır. Bu eğitim çalışmaları ülkemizde akupunktur konusunda ortak bir lisan ve hal yaratacaktır.
Tüm bu gelişmelerin ışığında akupunktur olması gereken yere yanlışsız ilerliyorsa da bu ilerleyişin daha sağlam ve süratli olmasını sağlayacak olan akupunkturun bilimsel bir yol olduğunu ve günü geldiğinde tıbbın bir bilim kolu olması gerektiğini düşünen, çalışmalarını ve telaffuzunu bu doğrultuda kuran tabiplerin yetiştirilmesidir.

Sadece obezite tedavisi yapıyorum kolaycılığına yönelmeden, akupunktur ile yaklaşılabilecek tüm semptomları akupunkturun muvaffakiyet ile ortadan kaldırabildiğini göstermenin ve elde ettikleri sonuçları bilimsel teknikler ile ortaya koymanın uygulama ünitemizdeki kurs sonucu sertifika alan doktor arkadaşların birincil misyonu olacağı umudunu taşıdığımı belirtmek isterim.

Hiç kuşku yok ki tüm akupunkturistlerin üreteceği bilimsel bilgi akupunturun bir gün bilim olmasını sağlayacak yegane etkendir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir